+ 420 1210, NON-STOP SOS
ilustrace na pozadí
www.jetik.eu
www.jetik.eu

Aktuálně

24. 06. 2017
Poděkování do Krkonoš
21. 06. 2017
Noční pátrací akce na Ještědu
21. 06. 2017
25 let LZS Liberec

Horská služba ČR, z.s.

Horská služba České republiky, z.s. je spolek,který byl založen podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, podle Občanského zákoníku je od 1.1.2014 spolkem zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou L 156.

Výkon činnosti Horské služby se organizuje především v rámci oblastí, kterými jsou Šumava, Krušné hory, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky a Beskydy.

Základním organizačním článkem HS ČR je okrsek. V čele okrsku je vedoucí, kterého si mezi sebou volí členové činní v daném okrsku.

Oblast je vyšší organizační článek, který je složen z jednotlivých okrsků. Oblast plně a samostatně zabezpečuje výkon působnosti HS ČR na svém území na základě požadavků Horské služby ČR, o.p.s., a to v souladu se Stanovami, Statutem, ostatními vnitřními předpisy, jakož i obecně platnými normami. Oblast je řízena Radou oblasti, kterou tvoří vedoucí jednotlivých okrsků a dva zaměstnanci HS ČR, o.p.s. – náčelník oblasti a oblastní metodik. V čele oblasti stojí volený předseda Rady oblasti.

Nejvyšším orgánem HS ČR je Valná hromada.

Nejvyšším řídícím orgánem HS ČR je Rada HS ČR. Rada HS ČR se skládá z předsedů rad jednotlivých oblastí, kteří si mezi sebou volí předsedu.

Předseda na Šumavě Martin Kocum, v Krušných horách Jaromír Holub, v Jizerských horách Vladimír Hošic, v Krkonoších Adolf Klepš, v Orlických horách Čeněk Petr, v Jeseníkách Michal Klimeš, v Beskydech Josef Slovák.

Statutárním zástupcem HS ČR je předseda Rady HS ČR, kterým je v součané době Adolf Klepš z Krkonoš.

  

Člen Horské služby

Členem Horské služby se může stát osoba starší 18 let, která má zájem podílet se na činnosti a splní podmínky stanovené Stanovami a Statutem.

Rozeznáváme tyto formy členství: čekatel, dobrovolný člen, lékař HS a čestný člen.

Podmínky přijetí za člena – čekatele jsou: fyzická zdatnost, morální a charakterové vlastnosti, jako předpoklad řádného plnění povinnosti člena, znalost terénu v oblasti, kde bude přijímán, potvrzení lékaře o způsobilosti výkonu práce v HS, maximální stáří,dovršení věku 40 let v den kdy bude schválen Radou oblasti jako čekatel, dosažitelnost pro záchrannou činnost v příslušné oblasti s přihlédnutím k hranicím oblasti, písemná žádost o přijetí, doložená doporučením dvou členů HS, kteří jsou nejméně 4 roky členy HS.

 Dobrovolným členem HS se může stát čekatel, který je nejméně jeden, nejvíce však čtyři roky čekatel a který splňuje podmínky za čekatele, absolvoval základní školu HS a složil předepsané zkoušky, byl schválen členskou schůzí okrsku a složil do rukou Předsedy Rady HS ČR předepsaný slib.

  

Lékař HS

Lékařem HS se může stát osoba s ukončeným medicínským vzděláním, která má zájem se podílet na činnosti HS.

  • provádí teoretickou i praktickou výuku zdravovědy v rozsahu učebnice HS v okrsku (oblasti) po dohodě s náčelníkem okrsku (oblasti) dle potřeb daného okrsku(oblasti),
  • práci lékařů HS koordinuje lékařská komise HS ČR.

Nevztahují se na něj práva a povinnosti člena HS, avšak musí projít přezkoušením z lyžování u metodika oblasti. Vybavení výstrojí a výzbrojí řeší směrnice o vybavování. Do služeb bude stavěn po dohodě s vedením okrsku s následným schválením náčelníkem oblasti. Ve službě musí být viditelně označen „lékař HS“. Nemusí mít trvalou působnost v dané oblasti. Vztahuje se na něj pojištění člena HS.

  

Čestný člen HS

Čestným členem HS ČR se může stát dobrovolný člen HS, který ukončil svoji aktivní činnost u HS, dlouhodobě aktivně pracoval v HS nebo v souvislosti s výkonem služby v HS utrpěl trvalou újmu na zdraví znemožňující plnit povinnosti člena.

České hory / Jetík
Možnost zakoupení knihy Červení andělé
Aplikace Horská služba do mobilu
Záchranka
Mapa horské služby
Desatero zásad bezpečného chování při pohybu v horském terénu

Mapa stránek | Zobrazit klasický web | Zobrazit mobilní web

© Horská služba ČR, o.p.s.
543 51 Špindlerův Mlýn 260, T +420 499 433 230

ID schránky: u4zgr6q

Vyrobil Simopt, s.r.o., 2013

Zakladatel Horské služby MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČINNOST HORSKÉ SLUŽBY ČR JE FINANCOVÁNA DOTACEMI Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Partneři Horské služby Slavia pojišťovna Na kole jen s přilbou
ilustrace na pozadí
close
detail
Zobrazit v původní velikosti