+ 420 1210, NON-STOP SOS
ilustrace na pozadí
www.jetik.eu
www.jetik.eu

Výstrahy

Krkonoše

Lavinové nebezpečí

Jeseníky

1. stupeň lavinového nebezpečí

Aktuálně

18. 04. 2017
Běh 7 pohoří
26. 04. 2017
Horská služba se prezentovala na MMR
26. 04. 2017
Doškolení leteckých záchránářu HS v Beskydech

Horská služba ČR, z.s.

Horská služba České republiky, z.s. je spolek,který byl založen podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, podle Občanského zákoníku je od 1.1.2014 spolkem zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou L 156.

Výkon činnosti Horské služby se organizuje především v rámci oblastí, kterými jsou Šumava, Krušné hory, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky a Beskydy.

Základním organizačním článkem HS ČR je okrsek. V čele okrsku je vedoucí, kterého si mezi sebou volí členové činní v daném okrsku.

Oblast je vyšší organizační článek, který je složen z jednotlivých okrsků. Oblast plně a samostatně zabezpečuje výkon působnosti HS ČR na svém území na základě požadavků Horské služby ČR, o.p.s., a to v souladu se Stanovami, Statutem, ostatními vnitřními předpisy, jakož i obecně platnými normami. Oblast je řízena Radou oblasti, kterou tvoří vedoucí jednotlivých okrsků a dva zaměstnanci HS ČR, o.p.s. – náčelník oblasti a oblastní metodik. V čele oblasti stojí volený předseda Rady oblasti.

Nejvyšším orgánem HS ČR je Valná hromada.

Nejvyšším řídícím orgánem HS ČR je Rada HS ČR. Rada HS ČR se skládá z předsedů rad jednotlivých oblastí, kteří si mezi sebou volí předsedu.

Předseda na Šumavě Martin Kocum, v Krušných horách Jaromír Holub, v Jizerských horách Vladimír Hošic, v Krkonoších Adolf Klepš, v Orlických horách Čeněk Petr, v Jeseníkách Michal Klimeš, v Beskydech Josef Slovák.

Statutárním zástupcem HS ČR je předseda Rady HS ČR, kterým je v součané době Adolf Klepš z Krkonoš.

  

Člen Horské služby

Členem Horské služby se může stát osoba starší 18 let, která má zájem podílet se na činnosti a splní podmínky stanovené Stanovami a Statutem.

Rozeznáváme tyto formy členství: čekatel, dobrovolný člen, lékař HS a čestný člen.

Podmínky přijetí za člena – čekatele jsou: fyzická zdatnost, morální a charakterové vlastnosti, jako předpoklad řádného plnění povinnosti člena, znalost terénu v oblasti, kde bude přijímán, potvrzení lékaře o způsobilosti výkonu práce v HS, maximální stáří,dovršení věku 40 let v den kdy bude schválen Radou oblasti jako čekatel, dosažitelnost pro záchrannou činnost v příslušné oblasti s přihlédnutím k hranicím oblasti, písemná žádost o přijetí, doložená doporučením dvou členů HS, kteří jsou nejméně 4 roky členy HS.

 Dobrovolným členem HS se může stát čekatel, který je nejméně jeden, nejvíce však čtyři roky čekatel a který splňuje podmínky za čekatele, absolvoval základní školu HS a složil předepsané zkoušky, byl schválen členskou schůzí okrsku a složil do rukou Předsedy Rady HS ČR předepsaný slib.

  

Lékař HS

Lékařem HS se může stát osoba s ukončeným medicínským vzděláním, která má zájem se podílet na činnosti HS.

  • provádí teoretickou i praktickou výuku zdravovědy v rozsahu učebnice HS v okrsku (oblasti) po dohodě s náčelníkem okrsku (oblasti) dle potřeb daného okrsku(oblasti),
  • práci lékařů HS koordinuje lékařská komise HS ČR.

Nevztahují se na něj práva a povinnosti člena HS, avšak musí projít přezkoušením z lyžování u metodika oblasti. Vybavení výstrojí a výzbrojí řeší směrnice o vybavování. Do služeb bude stavěn po dohodě s vedením okrsku s následným schválením náčelníkem oblasti. Ve službě musí být viditelně označen „lékař HS“. Nemusí mít trvalou působnost v dané oblasti. Vztahuje se na něj pojištění člena HS.

  

Čestný člen HS

Čestným členem HS ČR se může stát dobrovolný člen HS, který ukončil svoji aktivní činnost u HS, dlouhodobě aktivně pracoval v HS nebo v souvislosti s výkonem služby v HS utrpěl trvalou újmu na zdraví znemožňující plnit povinnosti člena.

SnowSafe
České hory / Jetík
Možnost zakoupení knihy Červení andělé
Aplikace Horská služba do mobilu
Záchranka
Mapa horské služby
Desatero zásad bezpečného chování při pohybu v horském terénu
Deset zlatých pravidel pro pohyb ve volném terénu
10 pravidel FIS pro chování na sjezdových tratích

Mapa stránek | Zobrazit klasický web | Zobrazit mobilní web

© Horská služba ČR, o.p.s.
543 51 Špindlerův Mlýn 260, T +420 499 433 230

Vyrobil Simopt, s.r.o., 2013

Zakladatel Horské služby MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČINNOST HORSKÉ SLUŽBY ČR JE FINANCOVÁNA DOTACEMI Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Partneři Horské služby Slavia pojišťovna Na kole jen s přilbou
ilustrace na pozadí
close
detail
Zobrazit v původní velikosti