+ 420 1210, NON-STOP SOS
ilustrace na pozadí
www.jetik.eu
www.jetik.eu

Aktuálně

24. 06. 2017
Poděkování do Krkonoš
21. 06. 2017
Noční pátrací akce na Ještědu
21. 06. 2017
25 let LZS Liberec

Statut Horské služby ČR, o.p.s.

Statut Horské služby ČR, o.p.s. | PDF 4,7 MB

Příloha č. 1 Statutu Horské služby ČR, o.p.s. | DOC 35 kB

 

 

Úplné znění
Statutu obecně prospěšné společnosti

Horská služba ČR, o.p.s.

 

Preambule

Vláda České republiky vyslovila souhlas se založením obecně prospěšné společnosti Horská služba usnesením (č. 827 ze dne 1. září 2004 a určila, že funkci zakladatele bude jménem státu vykonávat Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem Praha 1, Staroměstské nám. 6.

Ministerstvo pro mistrní rozvoj založilo zakládací listinou ze dne 19. listopadu 2004 obecně prospěšnou společnost Horská služba ČR, o.p.s.

Společnost byla zapsána dne 21. prosince 2004 do rejstříku obecně prospěšných společností vedený Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu O vložce 113.

V souladu s § 13 odst. 4 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplněni některých zákonů a v souladu s čl. 11 bod. 1 písm. b) zákona č. 231/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb. (dále jen „zákon“) vydává správní rada společnosti toto

 

úplné zněni statutu

 

Část A

Obecná ustanovení

Článek 1

Název, sídlo, identifikační číslo, zakladatel

 1. Název zní: Horská služba ČR, o.p.s.
  v anglickém jazyce: Mountain Rescue Service
  (dále jen „společnost“)

 2. Sídlo společnosti: 543 51 Špindlerův Mlýn č.p. 260

 3. Identifikační číslo (IČ) společnosti: 27467759
  Daňové identifikační číslo (DIČ) společnosti: CZ27467759

 4. Zakladatelem společnosti je:
  Česka republika – Ministerstvo pro místní rozvoj
  se sídlem Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1
  IČ: 66002222

 

Článek 2

Doba trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

 

Článek 3

Druh poskytovaných služeb

Společnost bude poskytovat tyto služby:

 1. organizuje a provádí záchranné a pátrací akce v horském terénu,
 2. poskytuje první pomoc, zajišťuje transport nemocných a raněných,
 3. vytváří podmínky pro bezpečnost návštěvníku hor,
 4. zajišťuje provoz záchranných a ohlašovacích stanic Horské služby,
 5. provádí instalaci a údržbu výstražných a informačních zařízení,
 6. vydává a rozšiřuje preventivně-bezpečnostní materiály,
 7. informuje veřejnost o povětrnostních a sněhových podmínkách na horách a svých opatřeních k zajištění bezpečnosti na horách,
 8. sleduje úrazovost, zpracovává úrazovou statistiku, na základě které provádí rozbor příčin úrazu na horách, navrhuje a doporučuje opatření k jejímu snížení,
 9. provádí hlídkovou činnost na hřebenech hor a volném horském terénu, pohotovostní službu na stanicích a domech Horské služby a lavinová pozorovaní,
 10. ve vztahu k občanskému sdružení Horská služba České republiky
  1. provádí a zajišťuje školeni členů občanského sdružení Horská služba České republiky a dalších osob účastnicích se na záchranných a pátracích akcích v horském terénu,
  2. zajišťuje materiálně technické vybavení občanského sdružení Horská služba České republiky,
  3. podporuje činnost občanského sdružení Horská služba České republiky,
 11. spolupracuje s ostatními záchrannými organizacemi v České republice i v zahraničí,
 12. spolupracuje s orgány veřejné správy, ochrany přírody a životního prostředí a jinými orgány a organizacemi.

 

Článek 3a

Předměty doplňkových činností

Společnost bude poskytovat tyto doplňkové služby:

 1. provádí a zajišťuje školení pro uchazeče ke zkouškám dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznáváni výsledků dalšího vzděláváni), k nimž má autorizaci,
 2. jako autorizovaná osoba provádí a zajišťuje zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb.,
 3. mimoškolní vychová a vzděláváni, pořádaní kurzů, školení, kulturně vzdělávacích akcí, prezentace, přehlídky, včetně lektorské činnosti a odborné akce.

 

Článek 4

Podmínky poskytování služeb

 1. Společnost poskytuje:
  1. služby uvedené v čl. 3 písm. a) a b) na základě vznesených požadavků v rozsahu kapacity společnosti a s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám a rizikům pro zdraví a život, jak osob službu společnosti požadujících, tak i záchranářů služby společnosti poskytujících,
  2. služby uvedené v čl. 3 písm. c) - j) ve prospěch veřejnosti v rozsahu disponibilní kapacity společnosti,
  3. služby uvedené v čl. 3 písm. j) budou poskytovány na základě požadavků občanského sdružení, které se podílí svými členy na zajišťování služeb společnosti ve vzájemně dohodnutém rozsahu.


 2. K zajištění služeb uvedených v bodu 1 použije společnost kromě finančních prostředků získaných formou dotací, grantů a darů fyzických právnických osob rovněž finanční prostředky získané za úhradu služeb, pokud tyto služby budou zpoplatněny. O zpoplatnění a výši úhrad za jednotlivé služby rozhoduje správní rada. Výše úhrady musí byt stanovena pro všechny příjemce služeb jednotně. Takto získané finanční prostředky nemohou být společností použity k rozdělení mezi členy orgánů společnosti, zaměstnance ani ve prospěch zakladatele.

 3. Ceník služeb bude zveřejněn v sídle společnosti a bude s ním seznámen každý klient.

 

Část B

Orgány společnosti

Článek 5

Správní rada

Oddíl I

Členství ve správní radě

 1. Správní rada má devět 9 členů.
 2. Členy správní rady jmenuje zakladatel, z toho jednu třetinu na návrh občanského sdružení Horská služba České republiky, o.s. Zakladatel může o návrh členů správní rady požádat jiné právnické osoby a členy správní rady jmenovat na jejich návrh.
 3. Funkční období člena správní rady je tříleté. Opětovné členství ve správní radě je možné.
 4. Správní rada volí z řad svých členů předsedu a místopředsedu. Předseda a v jeho zastoupení místopředseda svolává a řídí zasedání správní rady.
 5. Členství ve správní radě končí:
  1. uplynutím funkčního období,
  2. úmrtím,
  3. odstoupením,
  4. odvoláním z funkce zakladatelem v případě, že člen:
   • přestane splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce zákonem,
   • přestane splňovat podmínky, pro něž byl na žádost zakladatele, příslušnou organizací do správní rady jmenován,
   • opakovaně se nezúčastňuje činnosti správní rady,
   • porušuje povinnost mlčenlivosti dle ust. § 10 odst. 5 zákona,
   • svým jednáním porušil dobré jméno společnosti.
 6. Zakladatel odvolá člena správní rady do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dověděl, nejpozději do šesti měsíců ode dne, kdy důvod odvolání nastal. Neodvolá-li zakladatel člena správní rady ve stanovené lhůtě, odvolá člena správní rady soud na návrh člena správní rady nebo na návrh dozorčí rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem.
 7. Na uvolněné místo jmenuje zakladatel nového člena nejpozději do 60 dnů ode dne uvolnění. Po marném uplynutí této lhůty jmenuje nového člena správní rady na návrh člena správní rady nebo na návrh dozorčí rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem, nebo bez návrhu soud.
 8. Členové správní rady jsou povinni:
  1. se účastnit činnosti správní rady a řádně plnit úkoly správní radou jim uložené,
  2. obhajovat a propagovat zájmy společnosti,
  3. vykonávat funkci s péči řádného hospodáře,
  4. zachovávat mlčenlivost v souladu s ust. § 10 odst. 5 zákona,
  5. informovat zakladatele, že přestali splňovat podmínky, pro něž byli na žádost zakladatele příslušnou organizací do správní rady jmenováni.
 9. Za členství ve správní radě nepřísluší jejím členům odměna. Společnost může členům správní rady poskytovat pouze náhradu výdajů do výše určené právním předpisem.

 

Oddíl 2

Pravomoc správní rady

 1. Správní rada:
  1. dbá na zachovávaní účelu, pro který byla společnost založena,
  2. dbá na řádné hospodaření s majetkem společnosti,
  3. vydává statut společnosti a rozhoduje o jeho změnách,
  4. schvaluje rozpočet společnosti a jeho změny,
  5. rozhoduje o zásadách tvorby cen,
  6. schvaluje řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,
  7. rozhoduje o předmětu a rozsahu doplňkových činností společnosti,
  8. jmenuje a odvolává ředitele společnosti, stanoví mu mzdu v rozsahu mzdových prostředků společnosti,
  9. uděluje předchozí souhlas k majetkovým dispozicím dle ust. § 13 odst. 1 zákona,
  10. rozhoduje o přechodu práv a povinnosti zakladatele dle ust. § 8 odst. 7 zákona,
  11. rozhoduje o zrušeni společnosti, k rozhodnutí je třeba souhlasu všech členů správní rady,
  12. k provedení likvidace společnosti jmenuje likvidátora.


 2. Správní rada je oprávněna po předchozím souhlasu zakladatele rozhodnout o rozšíření poskytovaných služeb, pokud veřejnost o jejich poskytování projeví zájem. Stejně tak je správní rada po předchozím souhlasu zakladatele oprávněna rozhodnout o zrušení služby, pokud o ni není po dobu delší než jeden rok zájem.

 

Oddíl 3

Jednání správní rady

 1. Správní rada bude svolávána alespoň dvakrát ročně. Předseda nebo v jeho zastoupení místopředseda svolá mimořádné zasedání správní rady vždy na žádost zakladatele nebo ředitele Horské služby ČR, o.p.s. a nebo nadpoloviční většiny členů.
 2. Řádné zasedání správní rady je svoláváno písemnou pozvánkou odeslanou na adresu členů správní rady, kterou sdělili jako adresu k doručování písemnosti nebo na e-mailovou adresu. V pozvánce musí být uveden termín, místo a program jednání správní rady. Písemné materiály určené k projednání správní radou se zasílají členům správní rady nejpozději 5 dnů před jednáním správní rady. Pokud není možné písemné materiály rozeslat členům správní rady předem, musí jim být rozdány před zahájením jednání a musí být při jednání správní rady vytvořen časový prostor, aby se mohli s materiály před jednáním o jejich obsahu seznámit.

 3. Mimořádné zasedání správní rady se koná v nejbližším možném termínu pro účast nadpoloviční většiny všech členů.

 4. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů. K rozhodnuti je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasu rozhoduje hlas předsedy správní rady, není-li jednání přítomen hlas místopředsedy správní rady.

 5. K rozhodování o změně statutu a schválení rozpočtu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů.

 6. K rozhodnutí o zrušení společnosti je třeba souhlasu všech členů.

 7. V mezidobí mezi zasedáními správní rady může správní rada rozhodovat per rollam. Nestanoví-li tento statut jinak zašle, při rozhodovaní per rollam ředitel společnosti nebo jím pověřená osoba členům správní rady materiál, o němž má správní rada rozhodnout včetně formulace požadovaného rozhodnuti, poštou, faxem nebo elektronickou poštou. Člen správní rady zašle své rozhodnutí řediteli nebo pověřené osobě ve stanovené lhůtě, která je 3-5 kalendářních dnů. Neodpoví-li člen správní rady ve stanovené lhůtě, je toto považováno za vyslovení nesouhlasu. Nestanoví-li tento statut jinak, je rozhodnutí schváleno podpisem předsedy správní rady nebo místopředsedy správní rady nebo jimi pověřeným členem správní rady, je-li po uplynuti lhůty k rozhodnutí dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů správní rady. Na nejbližším zasedaní správní rady je předseda správní rady nebo jim pověřený člen povinen informovat správní radu o všech rozhodnutích přijatých per rollam v mezidobí mezi jednáními správní rady. Rozhodování per rollam nelze použít pro rozhodnutí podle bodu 5. a 6.

 8. Způsobem per rollam uděluje správní rada předchozí souhlas k právním úkonům ředitele společnosti podle oddílu 2 bod 1. písm. i). Podklady pro rozhodnuti v tomto případě zasílá členům správní rady ředitel společnosti ze svého rozhodnutí. Souhlas je udělen dnem, v němž je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů správní rady způsobem uvedeným v předchozím odstavci. Právní úkon nabývá platnosti podpisem ředitele. Ředitel předkládá správní radě na jejím zasedaní informaci o právních úkonech učiněných s předchozím souhlasem správní rady od jejího posledního zasedání.

 9. O jednaní správní rady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda nebo místopředseda správní rady. V zápise je nutné uvést rozhodnutí přijímaná k jednotlivým bodům programu a jmenovitě uvést nesouhlasná stanoviska, pokud o to člen, který hlasoval proti, požádá.

 10. Zápisy se v elektronické formě zasílají všem členům správní rady a předsedovi dozorčí rady. Zápisy se uchovávají v dokumentaci společnosti spolu se všemi dokumenty, které byly na jednání správní rady projednány.

 11. Zakladatel, není-li jeho zástupce - člen správní rady přítomen jednání, má právo se pověřeným zástupcem zúčastnit jednání správní rady s hlasem poradním. Požádá-li tento zástupce o slovo, musí mu být uděleno.

 

Článek 6

Ředitel

Oddíl 1

Práva a povinnosti

 1. Ředitel společnosti je statutárním orgánem společnosti.
 2. Ředitel používá tradiční označení „náčelník Horské služby ČR“.
 3. Ředitel vykonává funkci v pracovním poměru, za což mu náleží mzda.
 4. K úkonům uvedeným v § 13 odst. 1 zákona si musí ředitel vyžádat předchozí písemný souhlas správní rady.
 5. Ředitel předkládá správní radě návrh rozpočtu, řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu.
 6. Ředitel je povinen vykonávat svoji funkci s péči řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost dle § 10 odst. 5 zákona.
 7. Ředitel jmenuje a odvolává vedoucí pracovníky společnosti, řídí a kontroluje jejich práci.
 8. Ředitel může jmenovat poradní orgány a řešitelské týmy k zajištění plnění úkolů Horské služby.
 9. Ředitel vydává vnitřní předpisy společnosti s výjimkou statutu a mzdového předpisu. Vydané předpisy umístí v elektronické podobě na intranet Horské služby tak, by se s nimi mohli všichni členové správní a dozorčí rady seznámit.
 10. Ředitel podává správní radě na jejich řádných zasedáních informaci o činnosti společnosti včetně rozhodnutí učiněných s předchozím souhlasem správní rady.
 11. Ředitel zasílá členům správní rady vždy do 25. dne měsíce přehled čerpání rozpočtu za předchozí měsíc a po ukončení kalendářního čtvrtletí přehled o čerpání rozpočtu na zaklade účtové osnovy. Ředitel pravidelně informuje členy správní rady o závažných skutečnostech z činnosti společnosti.
 12. Na ředitele společnosti nelze přenést rozhodování ve věcech, které náleží do výslovné kompetence správní rady dle zákona.
 13. Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady, je však oprávněn účastnit se jednání správní rady a dozorčí rady s hlasem poradním.

 

Oddíl 2

Způsob jednání

Za společnost jedná ředitel společnosti. Podepisuje se jménem společnosti tak, že k napsanému nebo otištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis.

 

Článek 7

Dozorčí rada

 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.

 2. Dozorčí rada má 6 členů.

 3. Členy dozorčí rady jmenuje zakladatel, z toho dva na návrh občanského sdružení Horská služba České republiky, o.s. Zakladatel může o návrh členů dozorčí rady požádat jiné právnické osoby a členy dozorčí rady jmenovat na jejich návrh.

 4. Funkční období dozorčí rady je tříleté. Funkční období se stanoví pro všechny členy ve stejné délce, neprovádí se každoroční obměna jedné třetiny dozorčí rady.

 5. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady.

 6. Není-li tímto statutem a zakládací listinou stanoveno jinak, platí pro způsob členství v dozorčí radě ustanovení o členství ve správní radě.

 7. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. K rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

 8. V mezidobí mezi zasedáními dozorčí rady může dozorčí rada rozhodovat per rollam. Nestanoví-li tento statut jinak zašle při rozhodovaní per rollam předseda dozorčí rady nebo v odůvodněných případech i jiny člen dozorčí rady, nebo pověřená osoba členům dozorčí rady materiál, o němž má dozorčí rada rozhodnout včetně formulace požadovaného rozhodnuti, poštou, faxem nebo elektronickou poštou. Člen dozorčí rady zašle své rozhodnuti předsedovi dozorčí rady ve stanovené lhůtě, která je 3-5 kalendářních dnů. Neodpoví-li člen dozorčí rady ve stanovené lhůtě, je toto považováno za vyslovení nesouhlasu. Nestanoví-li tento statut jinak, je rozhodnutí schváleno podpisem předsedy dozorčí rady nebo jim pověřeným členem dozorčí rady, je-li po uplynutí lhůty k rozhodnutí dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů dozorčí rady. Na nejbližším zasedání dozorčí rady je předseda dozorčí rady nebo jim pověřený člen povinen informovat dozorčí radu o všech rozhodnutích přijatých per rollam v mezidobí mezi jejími jednáními.

 9. Dozorčí rada:
  1. přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,
  2. alespoň jednou ročně podává řediteli společnosti a správní radě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti,
  3. dohlíží na dodržovaní zákonů, zakládací listiny a statutu při činnosti společnosti,
  4. je oprávněna svolávat mimořádná zasedání správní rady, pokud tak vyžadují zájmy společnosti.


 10. Č1enové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat v nich obsažené údaje.

 11. Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se všech zasedaní správní rady, a pokud o to požádají, mohou se vyjádřit k jakémukoliv bodu, avšak nemají právo hlasovat.

 12. Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, ustanoveni zakládací listiny nebo statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti společnosti. Dozorčí rada je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu ke zjednání nápravy zjištěných nedostatků. Není-li náprava zjednána, dozorčí rada neprodleně informuje o zjištěných nedostatcích zakladatele společnosti.

 13. Za členství v dozorčí radě nepřísluší jejím členům odměna. Společnost může členům dozorčí rady poskytovat pouze náhradu výdajů do výše určené právním předpisem.

 

Článek 8

Administrativa společnosti

 1. Organizační chod společnosti a činnost správní a dozorčí rady zajišťuje úřad Horské služby (ekonomické centrum), v jehož čele stojí ředitel úřadu, kterého jmenuje a odvolává ředitel společnosti.

 2. Sídlo úřadu Horské služby je na adrese Za potokem 46/4, 106 00 Praha 10.

 

Část C

Organizační členění společnosti

Článek 9

Oblasti

 1. Základní organizační jednotkou společnosti je oblast. Oblast nemá právní subjektivitu.
 2. Společnost se členi na tyto oblasti: Šumava, Krušné hory, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky a Beskydy.
 3. Sídla jednotlivých oblastí jsou:
  Šumava - Dům HS, Špičák 56, 340 04 Železná Ruda
  Krušné hory - Dům HS, 362 62 Boží Dar 78
  Jizerské hory - Dům HS, 468 12 Bedřichov 277
  Krkonoše - Dům HS, 543 51 Špindlerův Mlýn 260
  Orlické hory - Dům HS, Jedlová 332, 517 91 Deštné v Orlických horách
  Jeseníky - Dům HS, Červenohorské sedlo, 790 85 Domašov č. 76
  Beskydy - Dům HS, Ondřejnická 896, 739 II Frýdlant nad Ostravicí

 4. V čele oblasti stojí náčelník oblasti, kterého jmenuje a odvolává ředitel společnosti. Náčelník oblasti je odpovědný za činnost oblasti řediteli společnosti.
 5. Oblast samostatně zabezpečuje výkon obecně prospěšných služeb společnosti na svém území, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy, se zakládací listinou společnosti, tímto statutem, vnitřními předpisy společnosti a pokyny ředitele společnosti.
 6. Náčelník oblasti může jmenovat své poradní orgány k zajištěni činnosti oblasti.
 7. Uzemní působnost poboček je uvedena v příloze č. 1 tohoto statutu.

 

Část D

Hospodaření společnosti

Článek 10

Majetek společnosti

Zdrojem financování společnosti je celý její majetek.

Majetek společnosti tvoří:

 1. dotace z veřejných prostředků,
 2. hodnota darů a odkazů pocházejících od třetích osob,
 3. příjmy z činnosti a za služby poskytované společností.

 

Článek 11

Účetnictví společnosti

 1. Společnost je povinna ve svém účetnictví důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s doplňkovou činností, náklady a výnosy spojené s obecně prospěšnými službami a náklady a výnosy nepatřících do předchozích skupin a spojené se správou společnosti.

 2. Řádná a mimořádná účetní závěrka musí být ověřena auditorem společnosti.

 

Článek 12

Výroční zpráva

 1. Společnost sestavuje a zveřejnuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření a předkládá ji správní radě nejpozději do šesti měsíců od skončení účetního období.
 2. Výroční zprávy jsou zveřejněny v zákonem stanovené lhůtě uložením do sbírky listin rejstříkového soudu.
 3. Výroční zpráva společnosti zbahňuje, kromě náležitostí stanovených účetními předpisy, zejména informace o:
  1. přehledu všech činností za kalendářní rok s vymezením jejich vztahu k účelu, pro který byla společnost založena včetně doplňkových činností a jejich zhodnocení,
  2. lidských zdrojích,
  3. výnosech v členění podle zdrojů,
  4. vývoji a stavu fondu společnosti k rozhodnému dni,
  5. stavu majetku a závazků společnosti k rozhodnému dni a jejich struktuře, celkovému objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění doplňkových činností a na vlastní činnost společnosti včetně nákladů na mzdu ředitele,
  6. změně zakládací listiny a změně ve složení správní a dozorčí rady a o změně ředitele společnosti, k níž došlo v průběhu účetního období.

 

Článek 13

Zrušení společnosti

 1. Společnost se zrušuje v souladu s § 8 zákona c. 248/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 2. Zrušuje-li se společnost rozhodnutím správní rady, musí správní rada toto své rozhodnutí oznámit písemně zakladateli nejméně dva měsíce přede dnem, ke kterému má být obecně prospěšná společnost zrušena, jinak rozhodnutí správní rady pozbude platnosti.
 3. Dříve, než je společnost podle rozhodnutí správní rady zrušena, může zakladatel toto rozhodnutí změnit nebo zrušit, musí však současně zajistit činnost společnosti alespoň v rozsahu, který umožní plnění jejích závazku.
 4. V případě zrušení společnosti a její likvidace bude likvidační zůstatek společnosti převeden na Českou republiku.

 

Část E

Závěrečná ustanovení

Článek 14

Tento statut byl schválen správní radou společnosti dne 14. prosince 2012 a nahrazuje v plném rozsahu Statut Horské služby ČR, o.p.s. | PDF 4,7 MB ze dne 22. června 2011.

 

Článek 15

Tento statut je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva budou uloženy ve společnosti, a jeden obdrží zakladatel. V digitální podobě bude statut uložen do sbírky listin rejstříkového soudu.

 

 

V Praze dne 14. prosince 2012

Ing. Michal Janeba,
předseda správní rady

České hory / Jetík
Možnost zakoupení knihy Červení andělé
Aplikace Horská služba do mobilu
Záchranka
Mapa horské služby
Desatero zásad bezpečného chování při pohybu v horském terénu

Mapa stránek | Zobrazit klasický web | Zobrazit mobilní web

© Horská služba ČR, o.p.s.
543 51 Špindlerův Mlýn 260, T +420 499 433 230

ID schránky: u4zgr6q

Vyrobil Simopt, s.r.o., 2013

Zakladatel Horské služby MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČINNOST HORSKÉ SLUŽBY ČR JE FINANCOVÁNA DOTACEMI Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Partneři Horské služby Slavia pojišťovna Na kole jen s přilbou
ilustrace na pozadí
close
detail
Zobrazit v původní velikosti