+ 420 1210, NON-STOP SOS
ilustrace na pozadí

Výstrahy

Krkonoše

Beskydy

Upozornění - Hřebenové túry: nedoporučujeme
Hřebenové túry: nedoporučujeme

JAK SE CHOVAT V HORÁCH

Co je dobré vědět dříve, než to budete potřebovat?!
JAK SE CHOVAT V HORÁCH
Ilustrační foto

ZÁSADY BEZPEČNÉHO POHYBU NA HORÁCH

 • Před odchodem na túru se zapište do „Knihy vycházek a túr“ s udáním trasy a předpokládanou dobou návratu. Zkontrolujte výstroj a výzbroj a napište si telefonní kontakt na Horskou službu. 
 • Na túru choďte ve skupině nejméně tří osob. Při úrazu mohou vždy dva dopravit třetího do bezpečí, nebo jeden zůstane u postiženého a druhý vyhledá pomoc.
 • Pohybujte se jen po vyznačených turistických cestách, v zimě na hřebenech podle tyčového značení. Vylučujete tak možnost zbloudění.
 • Nerozdělujte se – nejzdatnější členové skupiny jsou v jejím čele a závěru. Tempo postupu se řídí podle nejslabšího účastníka skupiny (dětí).
 • Po 15 – 20 minutách pochodu udělejte krátkou zastávku, zvolte vhodné oblečení a upravte si výzbroj.
 • Nepodceňujte nebezpečí hor, nepřeceňujte své schopnosti a síly, ani síly a schopnosti svých společníků.
 • Zásadně neměňte plánovaný záměr túry. V případě potřeby túru zkraťte, aby nebyl překročen stanovený čas návratu.
 • V případě, že se rozhodnete nebo jste okolnostmi přinuceni nevrátit se do místa ubytování, oznamte to neprodleně ubytovateli, není-li to možné tak Horské službě nebo Policii ČR.
 • Dostanete-li se do nesnází, nepodléhejte panice. Věřte, že z každé nouze lze nalézt východisko.
 • Chraňte veškeré orientační, informační a výstražné značky a tyčové značení.
 • Řiďte se radami a pokyny Horské služby.
 • Nevstupujte do míst, která jsou označena jako lavinová pole.
 • Při nehodě jiných jste povinni poskytnout první pomoc a úraz ohlásit na nejbližší chatu nebo stanici Horské služby.
 • Ochraňujte horskou přírodu – neodhazujte odpadky (patří do koše nebo batohu), neplašte zvěř křikem, nepoškozujte rostliny, nerozdělávejte oheň (mimo vyhrazená místa), nezkracujte si cestu, choďte jen po vyznačených chodnících.
 • Dodržujte ustanovení návštěvního řádu dané oblasti.

Jak se chovat na sjezdových tratích

 • Na sjezdovou trať vstupujte a po ní sjíždějte jen na lyžích.
 • Při jízdě si počínejte tak, abyste neohrožovali své okolí.
 • Sjíždějte jen podle svých schopností a daných terénních a povětrnostních podmínek. Přizpůsobte svou jízdu měnícím se podmínkám sjezdové tratě.
 • Na sjezdovou trať nevjíždějte nebo ji nekřižujte, dokud se nepřesvědčíte, že je volná.
 • Respektujte výstražné značky. Zvláštní opatrnosti dbejte v místech úzkých. Na těchto místech nezastavujte, upadnete-li, vykliďte urychleně prostor.
 • Předjíždět můžete z kterékoliv strany, ale vždy jen s dodržením patřičného odstupu. Za bezpečnost při předjíždění odpovídá předjíždějící.
 • Výzbroj musíte mít bezpečnou i pro své okolí (pojistné řemeny nahraďte brzdičkami).
 • Zachovejte náležitou vzdálenost od nebezpečných míst, zejména označených výstražnými značkami nebo zábranami.
 • Vystupovat nebo sestupovat můžete jen mimo sjezdovou trať, výjimečně po jejím okraji.
 • Setkáte-li se se zraněnou osobou, jste povinni v rámci svých možností poskytnout první pomoc a úraz ohlásit Horské službě.
 • Jste-li méně zdatným lyžařem, nevjíždějte na závodní tratě, jste-li dobrým lyžařem, uvědomte si, že vjíždíte-li na nezávodní tratě, musíte přizpůsobit rychlost svému okolí.

Jak se chovat v lyžařské stopě

 • Chovejte se tak, abyste nikoho neohrozili nebo nezranili.
 • V lyžařské stopě zásadně nechoďte pěšky. V případě nutnosti chůze bez lyží se pohybujte mimo stopu.
 • Na značených okruzích a vyhrazených standardních tratích dbejte na značení a pohybujte se jen vyznačeným směrem. Řiďte se pokyny provozovatele.
 • Na dvoustopých a vícestopých tratích můžete použít kterékoliv stopy.
 • Předjíždět můžete vpravo nebo vlevo po volné stopě, nebo mimo stopy. Předjížděný lyžař by měl na zavolání uvolnit stopu. (V závodě je to řády nařízeno.)
 • Předjíždíte-li, jste-li předjížděn nebo při potkávání držte hole těsně u těla.
 • Při sjezdech přizpůsobte jízdu terénním podmínkám, své lyžařské dovednosti, stavu stopy, viditelnosti a provozu na trati. Dodržujte bezpečnou vzdálenost za jezdcem před sebou.
 • Při setkání v protisměru se vyhýbejte vpravo. Na tratích s jednou stopou má přednost sjíždějící lyžař. Stoupající lyžař je povinen stopu uvolnit.
 • Zůstanete-li stát, vystupte ze stopy. Při pádu se snažte co nejrychleji opustit stopu.

Jak si počínat při zbloudění v horách v létě

 • Snažte se sestupovat do údolí, až dojdete k orientačnímu bodu, podle kterého určíte směr cesty.
 • V každém případě postupujte opatrně. Může se vám přihodit, že dojdete k okraji skal nebo příkrého travnatého srázu. V tomto případě musíte postupovat po jeho okraji až tam, kde je terén schůdný.
 • Pozor na příkré svahy porostlé horskou trávou a sněhová pole, kde hrozí uklouznutí.
 • Za snížené viditelnosti, anebo když jste zastiženi noční tmou, pokud nemáte s sebou kapesní svítilnu, zůstaňte na místě.
 • Najděte si v blízkém okolí závětří, anebo si je vybudujte z pláštěnek.
 • Oblékněte si rezervní oděv.
 • Pomoc přivolávejte akusticky, opticky nebo mobilním telefonem, pokud máte signál.
 • Signalizujte 6x za minutu (např. píšťalkou, v noci baterkou a podobně).
 • Přicházející pomoc se hlásí obdobnými signály 3x za minutu.
 • Občas si zacvičte nebo si navzájem třete celé tělo, abyste neprochladli.

Jak si počínat při zbloudění v horách v zimě

 • Pokud je povětrnostní situace taková, že za vámi vítr se sněhem stopy nezavál, vraťte se po stopě na původní trasu a pak zpět.
 • Jestliže jsou za vámi ihned vaše stopy zaváty a nemůžete-li se bezpečně orientovat na cestě zpět, zásadně nepokračujte v cestě. Je nutné si bez otálení vyhledat závětří nebo je vybudovat z lyží, které zapíchneme do sněhu a přihrneme k nim sníh.
 • Pokud očekáváte se budete muset setrvat na tomto místě do noci, vylepšujte tento úkryt, anebo začněte s budováním záhrabu. Lyží můžete použít jako výztuže stropu. Záhrab pokud možno hloubit až na zem, dále ho vyložit chvojím. Sedněte si na batoh. Záhrab budujte přiměřeně veliký, abyste seděli těsně vedle sebe.
 • Mokrý oděv nebo alespoň některé součástky (rukavice, ponožky, čepici) si vyměňte za suché rezervní, které by neměly chybět ve vašem batohu.
 • Pokud nemůžete zajistit, aby někdo signalizoval o pomoc, musíte své místo nápadně označit, např. lyžařskými holemi, na které uvážete součástku oděvu z barevného materiálu (šátek).
 • Navzájem se kontrolujte, aby nikdo neusnul. Občas si třete ruce, nohy a tělo, abyste neprochladli. Nejvhodnější je neustálý pohyb.
 • Přivolávejte pomoc světelně nebo akusticky, pokud máte signál i mobilním telefonem, šetřte baterii, chladem klesá doba její životnosti!

Jak se chovat při bouřce

 • Sejděte rychle s vrcholu, hřebene nebo plochého nechráněného místa dříve, než vás dostihne bouřka.
 • Neskrývejte se pod osamělé stromy, vysoké kameny, skalní převisy a pod malé přístřešky, nesdružujte se v blízkosti horských potoků a bystřin.
 • V holém plochém terénu se skrčte, případně se ukryjte v prohlubině o hloubce alespoň 1 m.
 • V lese se ukryjte v nižším a hustém porostu.
 • Ve skalním terénu usedněte alespoň 2 m od stěny, jejíž výška nad vámi musí být alespoň 15 m.
 • V jeskyni se ukryjte pouze tehdy, je-li dostatečně velká, a to tak, aby bylo možno sedět alespoň 1 m od stěny, přičemž nad hlavou musí zůstat ještě alespoň 3 m volného prostoru.
 • Pokud je to možné, vyhledejte suché místo bez travného porostu, hromadu kamení nebo velký plochý kámen.
 • Spodní část svého těla izolujte od skály nebo země vhodným suchým materiálem, např. batohem, spacím pytlem, gumovým pláštěm, oděvem apod.
 • Kovové předměty odložte 1 – 2 m od svého stanoviště.
 • Nejvýhodnější poloha pro přečkání bouřky je skrčená nebo sedací, obě nohy vedle sebe s koleny přitaženými k tělu.
 • Za bouřky seďte v klidu, nechoďte.

Ochrana osobních údajů | Správa cookies | Mapa stránek | Zobrazit klasický web | Zobrazit mobilní web

© Horská služba ČR, o.p.s.
543 51 Špindlerův Mlýn 260, T +420 499 433 230

ID schránky: u4zgr6q

Vyrobil Simopt, s.r.o., 2024

ilustrace na pozadí