+ 420 1210, NON-STOP SOS
ilustrace na pozadí

Horská služba České republiky, z.s.

Horská služba České republiky, z.s. je spolek, který byl založen podle zákona č. 83/1990 Sb., Zákon o sdružování občanů. Dle zákona č. 89/2012 Sb, Občanský zákoník je od 1. ledna 2014 spolkem zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou L 156.

Výkon činnosti Horské služby se organizuje především v rámci oblastí, kterými jsou Šumava, Krušné hory, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky a Beskydy.

Základním organizačním článkem Horské služby České republiky, z.s. je okrsek. V čele okrsku je vedoucí, kterého si mezi sebou volí členové aktivní v daném okrsku.

Oblast je vyšší organizační článek, který je složen z jednotlivých okrsků. Oblast plně a samostatně zabezpečuje výkon působnosti Horské služby České republiky, z.s. na svém území na základě požadavků Horské služby ČR, o.p.s., a to v souladu se Stanovami a ostatními vnitřními předpisy společnosti, a dále i obecně platnými normami.

Každá oblast je řízena Radou oblasti, kterou tvoří vedoucí jednotlivých okrsků a dále dva zaměstnanci HS ČR, o.p.s. – tj. náčelník oblasti a oblastní metodik. V čele každé oblasti stojí volený předseda Rady oblasti.

Nejvyšším orgánem Horské služby České republiky, z.s. je Valná hromada.

Nejvyšším řídícím orgánem Horské služby České republiky, z.s. je Rada HS ČR. Rada HS ČR se skládá z předsedů rad jednotlivých oblastí, kteří si mezi sebou volí svého předsedu.

Předseda na Šumavě Martin Kocum, v Krušných horách Jaromír Holub, v Jizerských horách Zdeněk Müller, v Krkonoších Petr Růžička, v Orlických horách Čeněk Petr, v Jeseníkách Jan Macek, v Beskydech Martin Pšurný.

Statutárním zástupcem Horské služby České republiky, z.s. je předseda Rady HS ČR, kterým je v součané době Jaromír Holub z Krušných hor.

  

Člen Horské služby

Členem Horské služby se může stát osoba starší 18 let, která má zájem podílet se na činnosti a splní podmínky stanovené Stanovami a Statutem.

Rozeznáváme tyto formy členství: čekatel, dobrovolný člen, lékař HS a čestný člen.

           Podmínky přijetí za člena čekatele:

  • čekatel musí mít výbornou fyzickou zdatnost, morální a charakterové vlastnosti, jako předpoklad řádného plnění povinnosti člena, znalost terénu v oblasti, kde bude přijímán, potvrzení lékaře o způsobilosti výkonu práce v HS, maximální stáří,dovršení věku 45 let v den kdy bude schválen Radou oblasti jako čekatel, dosažitelnost pro záchrannou činnost v příslušné oblasti s přihlédnutím k hranicím oblasti, písemná žádost o přijetí, doložená doporučením dvou členů HS, kteří jsou nejméně 4 roky členy HS.

          Podmínky přijetí za dobrovolného člena:

  • Dobrovolným členem HS se může stát čekatel, který je nejméně jeden, nejvíce však čtyři roky čekatel a který splňuje podmínky za čekatele, absolvoval základní školu HS a složil předepsané zkoušky, byl schválen členskou schůzí okrsku a složil do rukou Předsedy Rady HS ČR předepsaný slib.

  

          Lékař HS

  • Lékařem HS se může stát osoba s ukončeným medicínským vzděláním, která má zájem se podílet na činnosti HS.
    • provádí teoretickou i praktickou výuku zdravovědy v rozsahu učebnice HS v okrsku (oblasti) po dohodě s náčelníkem okrsku (oblasti) dle potřeb daného okrsku(oblasti),
    • práci lékařů HS koordinuje lékařská komise HS ČR.
  • Nevztahují se na něj práva a povinnosti člena HS, avšak musí projít přezkoušením z lyžování u metodika oblasti. Vybavení výstrojí a výzbrojí řeší směrnice o vybavování. Do služeb bude stavěn po dohodě s vedením okrsku s následným schválením náčelníkem oblasti. Ve službě musí být viditelně označen „lékař HS“. Nemusí mít trvalou působnost v dané oblasti. Vztahuje se na něj pojištění člena HS.

  

          Čestný člen HS

  • Čestným členem HS ČR se může stát dobrovolný člen HS, který ukončil svou aktivní činnost u HS, dlouhodobě aktivně pracoval v HS nebo v souvislosti s výkonem služby v HS utrpěl trvalou újmu na zdraví, která znemožňuje plnit povinnosti člena.

Ochrana osobních údajů | Správa cookies | Mapa stránek | Zobrazit klasický web | Zobrazit mobilní web

© Horská služba ČR, o.p.s.
543 51 Špindlerův Mlýn 260, T +420 499 433 230

ID schránky: u4zgr6q

Vyrobil Simopt, s.r.o., 2024

ilustrace na pozadí